عمرانیران

هدف نرم افزار عمرانیران:

جمع­ آوری مجموعه آیین­ نامه­ ها و  مباحث مقررات ملی ساختمان ایران به منظور  سهولت در دسترسی و جستجوی بندهای آیین نامه های طراحی سازه. و محاسبه و طراحی پارامتری.

جامعه همکار :

مهندسین طراح و محاسب سازه فعال در مجموعه­ های کارفرما،مشاوران، پیمانکاران پروژه های EPC و دفاتر فنی و مهندسی  

ویژگی­ها و امکانات نرم­ افزار عمرانیران:

بانک اطلاعاتی مباحث مقررات ملی ساختمانی ایران

- نشریات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

- چک لیست­های سازمان نظام مهندسی ساختمان.

- طراحی سقف تیرچه بلوک

- طراحی سقف با تیرهای مختلط   (سقف کامپوزیت)

- طراحی دیوار حایل بتنی.

- طراحی صفحه ستون.

- طراحی اتصال گیردار تیر به ستون.

 - طراحی تیر تک با اتصال مفصلی به همراه نبشی­های جان.

- طراحی تیر تک با نبشی نشیمن.

- طراحی تیر دوبل با نبشی نشیمن و نبشی­های جان.

- طراحی تیر دوبل با نبشی نشیمن.

- محاسبه ورق بادبند روی صفحه ستون.

- محاسبه ورق بادبند در محل اتصال تیر به ستون.

- محاسبه ورق بادبند میانی تیر.

- محاسبه خیز تیرها.