ضریب بالاسری

هزینه های بالاسری به طور کلی به هزینه های عمومی و هزینه بالا سری کار تفکیک می شود که هزینه های بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان به کار مشخصی مربوط کرد و تعداد پروژه ها تاثیری زیادی در هزینه ها ندارد و هزینه های بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد.

در نرم افزار تدبیر در قسمت برآورد می توانید برای تعریف ضریب بالاسری آیکون ضرایب را انتخاب کنید پنجره ضرایب باز می شود در قسمت نام ضریب، بالاسری را از لیست کشویی انتخاب یا نام آن را تایپ کنید و مقدار ضریب را در محل مربوطه وارد کنید در قسمت محل نمایش، محل نمایش ضریب بالاسری را در گزارشات تعیین کنید که بهتر است ضریب بالاسری در انتهای خلاصه مالی کل ضرب شود. یکی دیگر از امکانات نرم افزار تدبیر این است که می توان تعیین کرد ضریب در کدام مبالغ ضرب شود می توانید مشخص کنید ضریب در مبالغ برآورد و یا پیشنهاد و همچنین ردیف های فهرست بهایی، جدید و ستاره دار اعمال شود چنانچه هر یک از موارد از حالت انتخاب خارج شود ضریب در مبالغ مربوط به آن ضرب نمی شود و در نمودار درختی که فصل های مربوط به ردیف های تعریف شده در برآورد را نمایش می دهد می توانید با انتخاب فصل های مورد نظر  ضریب را بر روی آن ها اعمال کنید .